• Eğitimliyiz, etik pazarlama anlayışını savunuyoruz.
  • »Yasalara uygun ve etik davranmayı taahhüt ediyoruz.
  • »Mesleğimizin onurunu korumak ve savunmak için temel haklar arıyoruz.

Etik Kodumuz

PAZARLAMA POFESYONLELLERİ DERNEĞİ ETİK KODU 
1.GİRİŞ

Mesleki eğitim ve etik davranış kurallarını benimseyen ve savunan bir dernek olarak kendi etik kodlarını oluşturma konusunda da örnek olma amacını taşıyan Pazarlama Profesyonelleri Derneği Etik Kodu, Derneğin amaçları doğrultusunda hazırlanmıştır.
Pazarlama Profesyonelleri Derneği Etik Kodu, dernek üyelerinin davranışları ve kendilerini geliştirmeleri ve her zaman dernek ve mesleğin imajını en üst düzeyde tutmaları için hazırlanmış olup tüm üyeleri kapsar. Bu Kodun amacı, etik değerlere bağlı, rekabeti müşterilere daha kaliteli ürün ve hizmet sunumu şeklinde algılayan, mesleki dayanışmaya önem veren, saygın bir derneğin üyeleri olarak, birbirleriyle, toplumsal ve kamusal ilişkilerinde uyacakları kuralları belirlemektir.

Bu kurallar, disiplin kurulu çalışmaları ve soruşturmaları için de dayanak niteliğindedir. Kod’un uygulanmasından Dernek Yönetim Kurulu sorumludur.

2.GENEL İLKELER

Pazarlama Profesyonelleri Derneği Etik Kuralları aşağıda açıklanmaktadır:

a.Derneğin Amaç ve Değerleri

Derneğin amacı, etik pazarlama kavramını savunmak, etik pazarlama uygulamalarının ilgili kesimlerce benimsenmesini ve üyelerinin etik uygulamalara bağlı kalmasını sağlamak; piyasa koşullarının yasal ve ahlaki değerlerle düzenlenmesine eğitimli pazarlama profesyonelleri kanalıyla ve toplumu aydınlatan eğitim ve projelerle destek vermek; pazarlama kavramı içinde yer alan alanlarda çalışan yönetici ve uygulamacıların mesleki gelişimini ve dayanışmasını sağlamak ve pazarlama eğitimi alan üniversite öğrencilerine meslek bilinci ve sorumluluğunu aşılamaktır.


b.Üyelik Sorumlulukları

-Derneğin yetkili makamlarınca onaylanmış tüzük ve yönetmelikler ile belirlenmiş kurallara uymak ve söz konusu kuralları uygulamak.
-Siyasi bir görüşü ve/veya faaliyeti Dernek içine taşımaya çalışmamak.

-Derneğe yapılan ayni ve/veya nakdi yardımları, hiçbir şekilde dernek amaçları dışında kullanmamak.

-Dernek eğitim ve toplantılarına katılmak.
-Dernek merkezinden gelen çağrılara zamanında cevap vermek.
-Derneğe ait her türlü eşya, malzeme, donanım, vb. gereken azami dikkat ve özeni göstermek.

-Dernek aidatlarını zamanında ve eksiksiz ödemek.


c.Üyeler arası İlişkiler

-Dernek üyelerinin birbirleriyle olan ilişkilerinde iyiniyet, sevgi ve saygı çerçevesi içinde;  uyumlu, uzlaşmacı ve hoşgörülü davranışları benimsemek,
-Dernek ve/veya üyelerini küçük düşürücü beyan ve/veya faaliyetlerde bulunmamak.
-Dernek içinde; etnik, dini veya siyasi ayrımcı davranışlarda bulunmamak,

-Dernek üyelerinden herhangi birisinin; resmi yada resmi olmayan ortamlarda, herhangi nedenle suçlanması esnasında, suçlu olduğu kesinleşene kadar, bu üye hakkında hiçbir şekilde yorum yapmamak, dışlamamak, yardım elini çekmemek,
-Eğitim, toplantı ve seminer anında diğer dernek üyeleri ile polemik yaratabilecek ve/veya küçük düşürücü beyan ve/veya faaliyetlerde bulunmamak,

d.Derneğin  Temsili

-Dernek adını, imajını ve/veya imkânlarını dernek amaçları dışında kullanmamak.

-Dernek Genel Kurulu veya Yönetim Kurulu tarafından verilmiş olan yetkileri hiçbir şekilde dernek amaçları dışında kullanmamak.

-Basın/medya ile ilişkilerde Yönetim Kurulunun bilgisi dışında, henüz dernek dışına açıklanmamış ve/veya gerçek olmayan bilgilerin beyanında bulunmamak.

-Dernek ile ilgili konularda, gizli ve özel kabul edilmiş bilgileri dernek merkezi dışında  ve uygun olmayan ortamlarda toplanarak paylaşmamak,

-Üzerinde dernek amblemi, kıyafeti vb., bulunan durumlarda muhataplarla tartışmamak,

e.Mesleki İlişkiler

-Aynı meslek grubundan olan kişilerle yardımlaşma ve dayanışma prensibine bağlı olmak,

-İş yaşamında yürürlükteki rekabet ve tüketici ile ilgili yasalara uygun davranmak.

f.Toplumsal ve Kamusal İlişkiler

-T.C. Anayasası ve bağlı kanunlara karşı gelmemek.
-T.C. aleyhinde Ülkeyi ve Devleti küçük düşürücü beyan ve/veya faaliyetlerde bulunmamak.
-Küçük düşürücü ve yüz kızartıcı suç işlememek,

-Çevreye saygı duymak ve korumak.

3.UYGULAMA
Pazarlama Profesyonelleri Derneği Etik Kodu içindeki kurallar “üyelik sözleşmesi” adı altında, derneğe üyelik başvurusu yapan her bireye imzalatılır ve bir nüshası üye adayına verilir.

Etik Kod hükümleri ile mevcut tüzük hükümleri arasında çelişki olursa, mevcut tüzük hükümleri kullanılır.

Etik Kod hükümlerini yürütme yetkisi Yönetim Kurulu’ndadır. Dernek Etik Kodu’nda değişiklik yapma teklifi üyelerden gelebilir ve kabulü için yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul toplantısında çoğunluk kararı esas alınır.

Dernek Etik Kodunu ihlal eden üyeler Yönetim Kurulu kararı ile uyarılırlar ve üyelere ilan edilirler. Yıl sonu itibarıyla etik kod ihlali varsa “etik kodu ihlal raporu “ yazılır ve faaliyet raporuna eklenir.

GEÇİCİ MADDE 1: Bu yönetmelik, ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar, Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girer. Bu yönetmelik ilk Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edildikten sonra geçici madde hükmü kalkar.

Üste Çık