• Eğitimliyiz, etik pazarlama anlayışını savunuyoruz.
  • »Yasalara uygun ve etik davranmayı taahhüt ediyoruz.
  • »Mesleğimizin onurunu korumak ve savunmak için temel haklar arıyoruz.

Tüzük

PAZARLAMA PROFESYONELLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ ve AMAÇ

Derneğin Adı

Madde 1- Derneğin adı PAZARLAMA PROFESYONELLERİ DERNEĞİ’dir.

Derneğin Merkezi

Madde 2- Derneğin Merkezi İzmir’dedir. Derneğin şubesi yoktur.

Kısaltmalar ve Amblem

Madde 3- Bu tüzükte adı geçen Dernek,“Pazarlama Profesyonelleri Derneği”ni kasteder ve kısa adıyla “PAPER”olarak anılır. Görsel kısaltması PAP(e)R şeklindedir. Derneği temsil eden amblem ve logo tasarımı orijinaldir.

Derneğin Amacı

Madde 4- Derneğin amacı, etik pazarlama kavramını savunmak, etik pazarlama uygulamalarının ilgili kesimlerce benimsenmesini ve üyelerinin etik uygulamalara bağlı kalmasını sağlamak; piyasa koşullarının yasal ve ahlaki değerlerle düzenlenmesine eğitimli pazarlama profesyonelleri kanalıyla ve toplumu aydınlatan eğitim ve projelerle destek vermek; pazarlama kavramı içinde yer alan alanlarda çalışan yönetici ve uygulamacıların mesleki gelişimini ve dayanışmasını sağlamak ve pazarlama eğitimi alan üniversite öğrencilerine meslek bilinci ve sorumluluğunu aşılamaktır.

Derneğin Çalışma Konuları ve Faaliyet Alanları

Madde 5- Dernek amacını gerçekleştirmek üzere eğitim ve projeleri hayata geçirmek için pazarlama bilimi ve uygulamalarının ulusal ve uluslararası etik kurallara uygun olarak gelişmesini, yayılmasını ve toplumca benimsenmesini sağlamak üzere;

Pazarlama uygulamalarında esas alınacak etik ilkelerin belirlenmesi ve işletmeler, tüketiciler, devlet mercileri ve sivil toplum örgütleriyle  işbirliği yapmak,

Pazarlama alanında amaca yönelik yasa, kararname ve yönetmeliklerin yayınlanması, yasaların hazırlanması sırasında bir mesleki sivil toplum kuruluşu olarak görüş bildirmek;

Etik ilkelerin, ticaret ahlakının ve geleneksel değerlerin toplumda benimsetilmesini sağlamak üzere tarihten gelen gelenekleri araştırmak, incelemek ve yayın yapmak; yapılan çalışmalara katılmak veya olanaklar ölçüsünde desteklemek,

Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

Toplumda pazarlama mesleğine karşı var olduğu düşünülen bazı önyargı ve negatif  görüşlerin olumlulaştırılması için belirli gün ve haftalarda programlar düzenlemek ya da gerek duyulduğunda bilinçlendirici ve aydınlatıcı toplantı, eğitim, basın toplantısı, vb çalışmalar yapmak,

Kamu ve özel sektörde her düzeyde pazarlama görevini yerine getiren uygulamacılar ile pazarlama ve ilgili alandaki öğretim elemanları/ eğitimciler ve üniversite öğrencileri arasındaki iletişim ve işbirliğini ve mesleki gelişim ve dayanışmayı sağlamak amacıyla toplantı, panel, açık oturum, sempozyum, konferans, seminer, kongre, proje, halka açık ve yönelik eğitici çalışmaları yürütmek, yarışmalar düzenlemek, burs ve ödüller vermek,

Aynı amaçlarla yükseköğretim kurumları, kamu, özel kesim ve meslek kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak ve/veya onların faaliyetlerini desteklemek; ulusal ve uluslar arası düzeyde benzeri etkinlikler düzenlemek, yurt içi ve yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

Pazarlama profesyonellerinin özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için girişimlerde bulunmak, bilgilenme ve bilgilendirme amacıyla araştırmalar yapmak/yaptırmak; araştırmaları yönlendirmek, destek sağlamak, danışmanlık yapmak.

Üyeler arasında veya kamuoyuna yönelik olarak bülten, dergi gibi akademik ve  sosyal amaçlı süreli yayınlar yapmak,
Pazarlama profesyonellerinin motivasyonunu artırıcı sosyal ve kültürel  faaliyetler kapsamında yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi vb. faaliyetler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde  bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak,

Dernek tüzüğündeki amaçları gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, tescil ettirmek, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
Derneğin, siyasi ve dini görüş ve propagandaya yer veren ve savunan bir misyonu ve faaliyet alanı bulunmadığından bu konulardaki faaliyetlerin dernek içinde yürütülmesine izin vermemek.

İKİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK KOŞULLARI

Madde 6- Derneğe üyelik, aşağıdaki maddelerin (a,b,c) tümünün aynı anda sağlanmasıyla mümkündür:

a) Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyen; üye olma isteğini; dernek giriş ve yıllık ödentisini yükümlendiğini yazılı olarak beyan eden;  T.C. uyruğunda olan ve medeni haklarını kullanma yetkisi bulunan gerçek kişiler dernek üyesi olabilir. Dernek, tüzel kişileri üyeliğe kabul etmez.

b)Yurt içi veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan Pazarlama, Satış Yönetimi, Uluslararası Ticaret Yönetimi, Dış Ticaret, Gümrük İşleri, Gümrük İşletme, İthalat-İhracat, İnternet ile Pazarlama, Elektronik Ticaret,E-Ticaret,Halkla İlişkiler,Halkla İlişkiler ve Reklamcılık,Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler, Pazarlama ve Satış, Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi, Mağaza İşletmeciliği, Piyasa Araştırmaları ve Pazarlama,Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık, Reklamcılık Yönetimi,Satış ve Reklam Yönetimi, Tarımsal Pazarlama, Tarım İşletmeciliği ve Pazarlama, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Lojistik, Tıbbi Mümessillik vb. bölümlerinden en az ön lisans düzeyinde; Pazarlama alanını içine alan İşletme ve pazarlama ile ilgili bulunan diğer alanlardan lisans düzeyine  diploma sahibi olmak ve bunu belgelemek.

Eğitimle ilgili koşulları sağlayamayan ancak yeterli mesleki birikim ve deneyime sahip olan adayların üyeliğe kabulü, derneğin eğitsel ve sosyal etkinliklerine katılımı göz önüne alınarak yönetim kurulunca yapılacak değerlendirmeye tabidir.

c) Dernek üyesi olan en az bir kişinin doğrudan ya da dolaylı yazılı referansına sahip olmak.

Üyelik Başvurusu

Madde 7- Madde 6 a-b-c şıklarındaki şartları taşıyan kişiler, derneğe üye olmak istediklerinde kendilerine incelemeleri için dernek tüzüğü verildikten 24 saat sonra başvuru yapma hakkı verilir. Başvuru için dernek üye kayıt formu, dernek tüzüğünün kabul edildiğine dair belge ve referans veren üyenin onayını da taşıyan bir taahhütname ile derneğe başvururlar.

Üyeliğe Kabul

Madde 8- Üyelik başvuruları,  yönetim kurulunca en geç (30) otuz gün içinde üyeliğin kabulü veya reddi şeklinde karara bağlanıp sonucu, başvuruda bulunan kişiye yazılı olarak elden, posta veya e-posta ile bildirilir.

Üyelik başvurusu reddedilenler  yönetim kurulu kararının yazılı olarak kendilerine bildirilmesinden sonra 30 gün içinde disiplin kuruluna yazılı ve gerekçeli olarak başvurabilirler. Disiplin kurulu tarafından düzenlen rapor ilk genel kurul toplantısında görüşülür ve genel kurulun vereceği  karar kesindir.

Üyelik başvurusu reddedilenler, önceki başvuru tarihinden 3(üç) yıl geçtikten sonra yeniden başvuru yapabilirler.

Dernek organları ve üyeleri bir kimseyi derneğe üye olmaya; hiçbir kimse, dernek  yönetim kurulunu üye kabulüne zorlayamaz.

Üyelik Kaydı

Madde 9- Başvurusu kabul edilen üye, üye kayıt defterine kaydedilir. Dernek üyelerine ait kişisel bilgiler saklı olmak kaydıyla sadece iletişim bilgileriyle elektronik ortamda oluşturulacak  bir veri tabanında saklanır ve iletişim amacıyla diğer üyelerle paylaşılabilir.

Onursal Üyelik ve Prestij Üyeliği

Madde 10- Pazarlama biliminin yurt içinde ve dışında bilimsel, uygulama  ve etik yönünden gelişmesine katkıda bulunan kişilere  yönetim kurulunun gerekçeli önerisi ve Genel Kurulun oy çokluğu kararı ile onur belgesi verilebilir ve bu kişiler onursal üye olarak kaydedilebilir.

Derneğe önemli kabul edilen düzeyde maddi yardım, bağış ve hizmet yapanlara  yönetim kurulunun gerekçeli önerisi ve Genel Kurulun oy çokluğu kararı ile onur belgesi verilebilir ve onursal üye olarak kaydedilebilir.

Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilirler, dernek üyelerine tanınan haklara (organlara seçilme ve oy kullanma dışında) sahiptir. Onursal üyeler ve onur belgesi olanlar için ayrı bir üyelik defteri tutulur.

Yönetim kurulu önerisi ve genel kurul kararıyla onursal üyeler arasından seçilecek üyelere dernek onursal başkanlığı unvanı verilebilir.

Dernek yönetim kurulunun oybirliği kararıyla,  dernek için mal veya hizmet şeklinde katkı sağlayan üyelere en az bir yıl  için olmak kaydıyla giriş ödentisi ve yıllık ödenti alınmaksızın “prestij üyeliği” statüsü sağlanabilir. Bu tür üyelerin sayısı o yıl için 5 kişiyi geçemez.

Derneğe Giriş Ödentisi

Madde 11-Derneğe kabul edilenlerden bir defaya mahsus olmak üzere giriş ödentisi adı altında 50 (elli) TL alınır. Bu miktar genel kurul toplantılarında  yeniden belirlenir.
Giriş ödentisi, üyeliğin onaylanmasından sonra en geç beş iş günü içinde bir defada ve nakden ödenir.

Yıllık Ödenti

Madde 12- Üyeler, Genel Kurulun tespit edeceği miktarda üyelik aidatını, o yılın ilk 6 ayı içinde ödemekle yükümlüdür. Yıllık  üyelik aidatı 50 TL dir. Yıllık aidatını ödememek, üyelikten çıkarılma için gerekçedir.

Üyelerin Hak ve Görevleri

Madde 13- Her üye, genel hükümler çerçevesinde oy kullanma ve dernek organlarında görev alma hakkına sahiptir. Üyeler, Derneğin her türlü olanak, faaliyet ve oluşturacağı kuruluşlardan faydalanabilirler. Her üye 1 (bir) oy hakkına sahiptir ve oyunu kendisi kullanır. Üyeler, Derneğin amaçlarına ulaşması için her türlü olumlu çabayı gösterirler.

Üyeliğin Sona Ermesi ve Üyelikten Ayrılma

Madde 14- Üyelik için Kanunda veya dernek tüzüğünde belirtilen nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Üyelikten çıkmak isteyenler yazılı olarak yapacakları bildirimi yönetim kuruluna ileterek Dernekten ayrılabilirler. Üyenin istifa dilekçesi  yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez; derneğin itibarını ve sorumluluğunu olumsuz yönde etkileyebilecek düzeyde olan ve daha önceden üstlenilmiş görevleri yarım bırakmış olma hakkını vermez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 15- Dernek tüzüğüne, Genel Kurul ve  yönetim kurulu kararlarına aykırı hareket eden, Dernek faaliyetlerini engelleyen, söz ve davranışlarıyla dernek ve üyelerini küçük düşüren, derneğin amaçlarına ve tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunan, yetkili organlarca kendisine verilen görevleri yerine getirmekten sürekli kaçınan, dernek organlarınca verilen kararlara uymayan, üyelik ödentisini tüzükte belirtilen süre içinde ödemeyen, dernek faaliyetlerini kendi çıkarları veya siyasi amaçlar doğrultusunda kullanan ve yapılan Genel Kurul toplantılarına en fazla iki tanesine mazeretsiz katılmayan üyeler  yönetim kurulu kararı ile dernek üyeliğinden çıkarılırlar.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemezler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin Organları

Madde 16- Derneğin organları şunlardır:
Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Disiplin Kurulu
Danışma Kuruludur.

Organların Kuruluş ve İşleyişi

Madde 17- Derneğin organları bu tüzük hükümlerine göre kurulur ve çalışırlar. Her üye, genel kurul dışında dernek organlarından yalnız birinde görev alabilir. Daha önce başkanlık yapmış kişiler, başkanlık görevleri tamamlandıktan sonra  danışma kurulunun doğal üyesi olurlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GENEL KURUL

Kuruluşu

Madde 18- Genel Kurul, derneğe kayıtlı üyelerden  oluşur. Genel Kurulda Şubeleri, Şubelerin genel kurullarınca belirlenen birer kişi temsil eder.

Toplanma Şekli

Madde 19- Genel kurul iki yılda bir olmak üzere genel kurulun yapılacağı yılın Ocak ayı içinde ve genel kurulda oy kullanma hakkına sahip bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise, ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları üye sayıları toplamının iki katından az olamaz.

Genel Kurulun Toplantı Usulü

Madde 20- Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamaz ise, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı tarihi ile ikinci toplantı tarihi arasında bırakılacak olan süre, yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulda Görüşülecek Konular

Madde 21-Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak Genel Kurul’da bulunan üyelerin en az onda biri tarafından gündem üzerine önergeler en geç gündemin, oylanmasına kadar Başkanlık divanına sunulur.
Genel Kurulda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Genel Kurulun Görevleri ve Yetkileri

Madde 22- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:

Dernek organlarının seçilmesi,

Dernek tüzüğü ve ambleminin değiştirilmesi,

Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

Derneğin fesih edilmesi,

Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

Kararların Duyurulması

Madde 23- Genel Kurul kararları dernek merkezinde ilan asılmak suretiyle üyelere duyurulur ve aynı zamanda tüm üyelere elektronik posta ile gönderilir.

Olağanüstü Genel Kurul

Madde 24- Genel kurul, Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin en az beşte birinin yazılı başvurusu üzerine  yönetim kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü Genel Kurulun gündemi, toplantının gerçekleşmesini isteyenlerce belirlenir. Toplantı yer, tarih ve saat ile ilan hakkındaki tüm işlemler, olağan genel kurul toplantısı ile aynıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
YÖNETİM KURULU

Kuruluş
Madde 25- Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan yardımcısı derneğin de başkan ve başkan yardımcısıdır.

Görev ve Yetkileri

Madde 26: Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak, her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermek,

Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak.

Yönetim kurulu ayrıca, Derneğin gelirlerini toplamak ve giderlerini yapmak üzere bankada açılacak hesapların yönetimi, işletimi ve her türlü işlemleri için yetkili bir üye görevlendirir.

Yönetim kurulu gerektiğinde alt kurullar, çalışma grupları, komisyonlar kurabilir ve gerek duyması halinde ücretli eleman çalıştırır.

Çalışma Esasları

Madde 27-  Yönetim kurulu en az iki ayda bir kez salt çoğunlukla toplanır. Kararlar karar defterine işlenir ve katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, başkanın oyu iki oy sayılır. Oylama açık usulle yapılır.
Yönetim kurulu toplantılarından birbirini izleyen üçüne mazeretsiz katılmayan üye, görevinden çekilmiş sayılır. Yönetim kurulu toplantısı yer tarih ve saati başkan tarafından üyelere en az 7 gün önce bildirilir.

Dernek Başkanının Görevleri

Madde 28-Dernek Başkanı, yönetim kurulu adına derneği temsil eder ve yönetim kurulunun çalışmalarını düzenler. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde çeşitli toplantı, panel vb. faaliyetlerde derneği temsil etmek üzere dernek üyelerinden birini görevlendirebilir.

Aynı kişi dernek başkanı olarak  iki defadan fazla üst üste görev alamaz.

Genel Sekreter

Madde 29- Genel Sekreter, Yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir ve derneğin her türlü kayıt ve yazı işlerini yürütür. Genel Kurul ve  yönetim kurulu toplantılarının hazırlıklarını gerçekleştirir. Yönetim kurulu Başkanının bulunmadığı toplantılara Başkan Yardımcısı ve onun yokluğunda Genel Sekreter başkanlık eder.

Sayman
Madde 30- Sayman,   yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir ve derneğin bütçesinin ve kesin hesabını hazırlar, bütçenin uygulanmasını ve derneğin para ve mallarının takip ve korunmasını sağlar, bu faaliyetlere ilişkin defter ve kayıtları düzenler ve yürütür.

 

ALTINCI BÖLÜM
DENETİM KURULU

Kuruluş
Madde 31- Denetim kurulu, 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olarak genel kurulca seçilir. En çok oyla seçilen üye Denetim Kurulu Başkanı olur.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Görev ve Yetkileri

Madde 32-Denetim Kurulu, derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi; yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
Genel Kurul,  yönetim kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel Kurul, yönetim Kurulu ve bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin İç Denetimi

Madde 33-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM
DİSİPLİN KURULU

Madde 34- Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla 3 (üç) yıl için seçilen 3 (üç) asıl ve 3(üç) yedek üyeden oluşur.

Disiplin Kurulu dernek amaç ve kararlarına aykırı davranışta bulunduğu  yönetim kurulunca veya Şube  yönetim kurulunca belirlenen üyeler hakkındaki disiplin soruşturmasını yapar ve hazırladığı raporu yazılı başvuru tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ilgili  yönetim kuruluna verir.

Mesleki çalışmaları sırasında görevinin gerektirdiği işleri çalıştığı işletmeyi veya muhatap olduğu kesim ve müşterilerini kasıtlı olarak zarar sokacak şekilde olumsuz şekilde icra eden ve bu eyleminden dolayı muhataplarınca derneğe şikayet edilen üyeler hakkında disiplin kurulunca ön inceleme/soruşturma açılır ve gerekirse internet sitesinden kamuoyuna duyurulma yoluna gidilir.

Yönetim kurulu ilk toplantısında raporu inceleyip sonuçlandırır.
Yönetim kurulu kararına, Genel Kurul nezdinde itiraz edilebilir. Genel Kurulun yarıdan bir fazlasının gizli oyu ile salt çoğunlukla karar alınır. Eşitlik halinde sonuç alınıncaya kadar oylama tekrarlanır. Genel Kurul kararı kesindir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
DANIŞMA KURULU

Madde 35-   Kurulu, gerektiği zaman, genel kurulun/yönetim kurulunun amaç ve faaliyetlerine işlerlik kazandırabilecek bilgi ve deneyime sahip, derneğin amacında belirtilen konularda uzman olan profesyonellerden ve  akademisyenler arasından seçilmiş üyelerden oluşturulan bir kuruldur.

Danışma Kurulu, ilk kez oluşturulduğunda derneğin kurucu üyelerinin kendi aralarında seçecekleri en fazla dokuz asıl dokuz yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulunun eski başkanları da isteğe bağlı olarak  danışma kurulu üyesi olarak görev alabilir. Danışma kurulu üyelerinin toplam sayısı 15’i geçemez.

Danışma Kurulu derneğin kurulmasından en geç 1 (bir) ay sonra kendi aralarında bir başkan seçer.

Danışma Kurulunun Görevleri
Madde 36- Danışma Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

Dernek faaliyetlerinde özdenetim perspektifi ile derneğin misyon, vizyon ve kuruluş amacının sürekliliğini sağlamak,

Üyeleri arasında mesleki dayanışmayı gözetmek ulusal ve mesleki etik ilkelerinin uygulanışını değerlendirmek,

Derneğin yurtiçi ve yurtdışındaki sektörel dernek ve diğer sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerinin geliştirilmesinde ve derneğin tüm kişi ve kuruluşlara tanıtılmasında katkıda bulunmak,

Dernek tarafından yürütülecek çalışmaların, projelerin ve araştırmaların yapılmasında, kamuoyu oluşturulmasında Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmak.

 

Danışma Kurulu Toplantıları
Madde 37- Danışma Kurulu toplantıları yılda iki defa durum değerlendirmesi yapmak amacıyla başkanın çağrısı ile yapılır. Danışma kurulu ,danışma kurulu başkanı tarafından olağan toplantıları dışında gerekli gördüğü hallerde görüş bildirmek ve değerlendirme yapmak için toplanabilir.Bu durum dernek yönetim kuruluna yazı ile bildirilir. Danışma Kurulu, gündem gerektiriyorsa toplantılarına konuk katılımcılar davet edebilir. Danışma Kurulu kararları Genel Kurul/Yönetim Kuruluna öneri niteliğini taşır ve yazılı olarak bildirilir.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM
DERNEĞİN GELİR VE GİDERLERİ

Bütçe
Madde 38- Derneğin gelir ve giderleri yıllık bütçe düzeni içinde kaydedilir.

Gelirler
Madde 39- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

Üyelik ödenti ve aidatları,

Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

Dernek tarafından düzenlenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar

Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

Gelirlerin toplanması usul ve esaslarını ilgili Kanuna uygun olmak kaydıyla Yönetim kurulu belirler.

Giderler

Madde 40-Dernek Başkanı ve Başkan yardımcısı Yönetim kurulunun tayin edeceği miktara kadar sarf yetkisini taşır. Bu çeşit harcamalar için yeteri kadar bir kaynak bankada açılacak olan hesapta bulundurulur . Giderlerin yapılması usul ve esaslarını Yönetim kurulu tayin eder.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Dernek Hesapları

Madde 41- Dernek hesapları, muhasebe kurullarına göre tutulacak defter ve kayıt düzeni içinde yürütülür.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 42- Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

ONUNCU BÖLÜM
DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYESİ

Derneğin Feshi
Madde 43- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Pazarlama Profesyonelleri Derneği” ibaresi kullanılır.

Dernek, genel kurulunca feshedildiğinde veya münfesih duruma düştüğünde derneğin demir başları, demirbaş dışındaki mal varlığı ile Yönetim kurulunca belirlenecek ve tüzük amaçlarına uygun çalışan bir sivil toplum örgütüne devredilir . 

ONBİRİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Tüzük ve Amblem Değişikliği

Madde 44- Dernek tüzüğü maddelerinde ve amblemde değişiklik yapılması için,  için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük ve amblem değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Amblem değiştirme  kararı için üye sayısının üçte ikisinin önce yazılı teklifi sonra genel kurulda oylanarak 2/3’ünün kabulü gereklidir.

Tüzüğün uygulanmasında gereksinim duyulan konularda Dernek  yönetim kurulunca düzenlemeler yapılabilir.

Hüküm Eksikliği

Madde 45-Bu tüzükte yazılı bulunmayan hususlarda Genel kanun Hükümleri ve 5253 Sayılı Dernekler kanunu hükümleri uygulanır.

 

ONİKİNCİ BÖLÜM

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 1: İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin

Adı ve Soyadı Görev Unvanı
1. Muazzez BABACAN Başkan
2. Kıvanç HEKİM Başkan Yardımcısı
3.İbrahim EDİRNELİ Sayman
4.Merve POLAT Sekreter
5.Ela YILMAZ Üye

Bu tüzük 46 (kırkaltı) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

Üste Çık