• Eğitimliyiz, etik pazarlama anlayışını savunuyoruz.
  • »Yasalara uygun ve etik davranmayı taahhüt ediyoruz.
  • »Mesleğimizin onurunu korumak ve savunmak için temel haklar arıyoruz.

Üyelik Koşulları

Madde 6- Derneğe üyelik, aşağıdaki maddelerin (a,b,c) tümünün aynı anda sağlanmasıyla mümkündür:

a) Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyen; üye olma isteğini; dernek giriş ve yıllık ödentisini yükümlendiğini yazılı olarak beyan eden;  T.C. uyruğunda olan ve medeni haklarını kullanma yetkisi bulunan gerçek kişiler dernek üyesi olabilir. Dernek, tüzel kişileri üyeliğe kabul etmez.

b)Yurt içi veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan Pazarlama, Satış Yönetimi, Uluslararası Ticaret Yönetimi, Dış Ticaret, Gümrük İşleri, Gümrük İşletme, İthalat-İhracat, İnternet ile Pazarlama, Elektronik Ticaret,E-Ticaret,Halkla İlişkiler,Halkla İlişkiler ve Reklamcılık,Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler, Pazarlama ve Satış, Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi, Mağaza İşletmeciliği, Piyasa Araştırmaları ve Pazarlama,Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık, Reklamcılık Yönetimi,Satış ve Reklam Yönetimi, Tarımsal Pazarlama, Tarım İşletmeciliği ve Pazarlama, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Lojistik, Tıbbi Mümessillik vb. bölümlerinden en az ön lisans düzeyinde diploma sahibi olmak ve bunu belgelemek;

Eğitimle ilgili koşulları sağlayamayan ancak, yeterli birikim ve deneyime sahip olan adayların derneğe “aday üye” olarak kaydedilmesi ve yönetim kurulunun belirleyeceği yöntemle değerlendirildikten sonra hemen kaydedilmesi veya 6 aylık bir süre sonunda bu kişilerin dernek tarafından düzenlenen eğitsel ve sosyal etkinliklere katılımı göz önüne alınarak, asıl üyelik statüsüne geçirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir.

c) Dernek üyesi olan en az bir kişinin yazılı referansına sahip olmak.

Üyelik Başvurusu

Madde 7- Madde 6 a-b-c şıklarındaki şartları taşıyan kişiler, derneğe üye olmak istediklerinde kendilerine incelemeleri için dernek tüzüğü verildikten 24 saat sonra başvuru yapma hakkı verilir. Başvuru için dernek üye kayıt formu, dernek tüzüğünün kabul edildiğine dair belge ve referans veren üyenin onayını da taşıyan bir taahhütname ile derneğe başvururlar.

Üyeliğe Kabul

Madde 8- Üyelik başvuruları,  yönetim kurulunca en geç (90) doksan gün içinde üyeliğin kabulü veya reddi şeklinde karara bağlanıp sonucu, başvuruda bulunan kişiye yazılı olarak elden, posta veya e-posta ile bildirilir.Bu süre aday üyeler için 6 aydır.

Üyelik başvurusu reddedilenler  yönetim kurulu kararının yazılı olarak kendilerine bildirilmesinden sonra 30 gün içinde disiplin kuruluna yazılı ve gerekçeli olarak başvurabilirler. Disiplin kurulu tarafından düzenlen rapor ilk genel kurul toplantısında görüşülür ve genel kurulun vereceği  karar kesindir.

Üyelik başvurusu reddedilenler, önceki başvuru tarihinden 3(üç) yıl geçtikten sonra yeniden başvuru yapabilirler.

Dernek organları ve üyeleri bir kimseyi derneğe üye olmaya; hiçbir kimse, dernek  yönetim kurulunu üye kabulüne zorlayamaz.

Üyelik Kaydı

Madde 9- Başvurusu kabul edilen üye, üye kayıt defterine kaydedilir. Dernek üyelerine ait kişisel bilgiler saklı olmak kaydıyla sadece iletişim bilgileriyle elektronik ortamda oluşturulacak  bir veri tabanında saklanır ve iletişim amacıyla diğer üyelerle paylaşılabilir.

 

Üste Çık